OCMW Zele Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  

Aanvraag verwarmingstoelage  

Heeft u recht op een verwarmingstoelage?

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
· huisbrandolie
· verwarmingspetroleum (type c)
· bulkpropaangas

Niet voor:
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
- propaangas en butaangas in gasflessen
En u behoort tot één van de volgende categorieën:
 
Categorie 1:
de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
· WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
· kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
· langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
· gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
· gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
· leefloongerechtigde;
· gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
· gerechtigde op het OMNIO-statuut;
en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2:
de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 persoon ten laste.

Categorie 3:
de personen met schuldenoverlast
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling
en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage.
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Binnen welke termijn dien ik deze toelage aan te vragen?
Uw aanvraag voor deze verwarmingstoelage moet gebeuren binnen 60 kalenderdagen na de levering. Indien u later komt dan deze periode kan er geen toelage meer worden aangevraagd.

Waar kan ik een verwarmingstoelage aanvragen?
U kan zich hiervoor aanbieden aan het onthaal van het OCMW Zele, Padweg 4 A op de volgende momenten :
· Elke voormiddag behalve op woensdag
· Op maandag van 17u00 tot 19u00 (niet in juli en augustus) dient u zich aan te melden bij de maatschappelijk werker van dienst

Welke documenten neem ik best mee voor mijn aanvraag?
· identiteitskaart
· klevertje mutualiteit (van het hele gezin)
· originele leveringsfactuur
· bankrekeningnummer

Er wordt geen verwarmingstoelage toegekend voor
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
- propaangas en butaangas in gasflessen


Voor hulp bij kleine huishoudelijke taken of info over het hulp- en dienstverleningsaanbod in Zele.
 

 
 
  
 
 
Het Zeelse aanbod aan hulp- en dienstverlening duidelijk en volledig voor u in kaart gebracht
 
 
Vind de juiste zorgverleners, woonzorg en bijsluiters in één handige sociale netwerkkaart van België